Regulamin Serwisu Wealth4Living

Data ostatniej modyfikacji: 9.04.2024r.

§1 Informacje podstawowe

Ten dokument określa zasady korzystania z serwisu Wealth4Living dostępnego pod adresem https://wealth4living.net/. Przystępując do korzystania z serwisu, użytkownik akceptuje poniższe warunki.

§2 Świadczenie usług

Wealth4Living umożliwia dostęp do bogatej oferty treści cyfrowych, narzędzi online oraz innych usług związanych z tematyką serwisu.

§3 Wymogi techniczne

Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie aktywnego połączenia z internetem oraz urządzenia zaktualizowanego do najnowszych wersji oprogramowania wspierającego przeglądanie treści internetowych.

§4 Prywatność i bezpieczeństwo danych

Serwis zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§5 Zobowiązania użytkowników

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem, bez naruszania praw osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm etycznych i społecznych.

§6 Procedura skarg i reklamacji

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania serwisu, użytkownicy mają prawo zgłaszać skargi i reklamacje.

§7 Postanowienia końcowe

Wszystkie spory wynikające z korzystania z serwisu będą rozstrzygane mailowo, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby operatora serwisu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu, skontaktuj się z nami poprzez e-mail dostępny w stopce